Algemene voorwaarden

§ 1. Algemene bepalingen

1. De onderstaande begrippen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

1) Fink – beheerder van de Website die content en informatie beschikbaar stelt aan personen die de Website of Socialmediaprofielen bezoeken van: Fink Group sp. z o.o., statutair gevestigd te Psary Małe (Polen) op adres Folwarczna 6, postcode: 62-300 Psary Małe, ingeschreven met een aandelenkapitaal van 30.000 PLN bij de Districtsrechtbank Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, Polen, Sector 9 Economie van het Landelijk Gerechtelijk Register onder KRS-nummer 0000848497, NIP-belastingnummer: 7891791218, REGON-ondernemersnummer: 386425335, e-mail info@fink.store, 

2) Klant – fysiek persoon die de Website of Social Media bezoekt en/of een Bestelling plaatst, 

3) Instant Messenging – door Fink gebruikte toepassing voor telecommunicatie met Klanten in het kader of in verband met de Socialmediaprofielen van Fink: Messenger (profieladres: https://www.facebook.com/finkstoreofficial/) en Instagram (profieladres: https://www.instagram.com/finkstoreofficial/)  

4) Social Media – verzamelnaam voor sociale internetplatforms waarop Fink profielen beheert en Diensten aan Klanten verleent die zijn genoemd onder § 3 van de Voorwaarden. Dit betreft platforms zoals Facebook (profieladres: https://www.facebook.com/finkstoreofficial/), Instagram (profieladres: https://www.instagram.com/finkstoreofficial/) en Pinterest (profieladres: https://pl.pinterest.com/finkstore/)  

5) Aanbod – beschrijving en foto's ter aanprijzing van door Fink verleende diensten en verkochte goederen in het kader van de economische activiteiten; advertenties, reclames en prijzen op de Website of Social Media kunnen niet als offerte te worden beschouwd in de zin van het Pools burgerlijk wetboek maar slechts als uitnodiging voor de Klant om een Bestelling te plaatsen,  

6) Voorwaarden – dit document inclusief bijlagen, dat de regels bepaalt voor elektronische verlening van Diensten door Fink, 

7) Website – internetplatform op adres www.fink.store waarop Fink de Diensten onder § 3 van de Voorwaarden verleent aan Klanten, 

8) Goederen – door Fink op de Website en op Social Media gepresenteerde producten, 

9) Diensten – elektronisch door Fink aan Klanten verleende diensten die neerkomen op de verzending van gegevens via openbare elektronische systemen op individueel verzoek van de betreffende entiteit, zonder gelijktijdige aanwezigheid van de partijen om taken te verrichten, zoals bedoeld onder § 3, lid 1.  

10) Bestelling – wilsverklaring van de Klant die een bod tot de aanschaf van Goederen is, met als direct doel om een verkoopovereenkomst te sluiten, inclusief specifieke informatie over het type, het aantal en de prijs van de Goederen. 

2. De Voorwaarden zijn opgemaakt door Fink en vormen de basis voor de door haar verleende Diensten.  

3. De Voorwaarden bepalen de functioneringsprincipes van de Website en Social Media, in het bijzonder:  

1) de voorwaarden waaronder Fink de Website en Social Media ter beschikking stelt (waaronder de content) en Diensten verleent via deze platforms,.  

2) de regels voor het gebruik van content op de Website en Social Media.  

4. De Voorwaarden worden te allen tijde kosteloos door Fink verstrekt aan alle personen die de Website of Social Media bezoeken en via deze platforms gebruik maken van Diensten. De Voorwaarden zijn zodanig beschikbaar op de Website dat deze kunnen worden gedownload, geopend en en opgeslagen via internet. 

5. De Voorwaarden gelden niet voor functies van de Website, Social Media en door Fink verleende Diensten die expliciet zijn gereguleerd door afzonderlijke regels of overeenkomsten (bijv. algemene voorwaarden van Facebook, Instagram en Pinterest voor de werking van deze platforms).

 

§ 2. Voorwaarden voor gebruik van de Website en Social Media en het verlenen van Diensten  

1. Klanten en bezoekers van de Website en Social Media kunnen fysieke personen zijn van 16 jaar of ouder evenals personen jonger dan 16 jaar, met als voorbehoud dat als het gebruik van de Website of Social Media gepaard gaat met het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, deze verwerking alleen dan rechtmatig is wanneer de toestemming is gegeven of goedgekeurd door een persoon met ouderlijk gezag of voogdij over het kind, en uitsluitend binnen het bereik van de gegeven toestemming. Fink zal zich er op grond van artikel 8, lid 2 AVG als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, rekening houdend met beschikbare technologie, redelijkerwijs toe inzetten om te verifiëren of de persoon met ouderlijk gezag of voogdij over het kind toestemming heeft gegeven of goedgekeurd. In geval van Klanten van Social Media verloopt verificatie van de leeftijd van de Klant en de daarmee gepaarde eventuele toestemming voor gebruik van content op Social Media door personen jonger dan 16 jaar volgens de regels van de beheerders van Social Media.  

2. Tijdens gebruik van de Website en Social Media, waaronder de via deze platforms beschikbaar gestelde Instant Messenging, is elke Klant verplicht om de vereiste gegevens in te voeren naar waarheid. Iedere persoon die de Website of Social Media bezoekt, is aansprakelijk voor de juistheid, inhoud en vorm van alle door hem verstrekte gegevens en informatie. Het opgeven van onjuiste gegevens en informatie, met name persoonsgegevens van derden of fictieve gegevens, is verboden. Klanten die dergelijke gegevens of informatie opgeven, zijn hier volledig en exclusief voor aansprakelijk tegenover Fink en derden wier belangen op deze wijze worden geschonden. 

3. Om gebruik te kunnen maken van de Website, Social Media of Diensten, moet aan de volgende technische voorwaarden worden voldaan:  

1) toegang tot internet,  

2) gebruik van een internetbrowser (een van de volgende browsers): Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, bijgewerkt tot de nieuwste versie, met ingeschakelde Javascript, 

3) bezit van een apparaat met voldoende technische specificaties voor het ondersteunen van de genoemde browsers, 

4) een actief e-mailadres in geval van aanmelding voor de nieuwsbrief of communicatie via e-mail, en in geval van het door de Klant plaatsen van een Bestelling via de Website, ook een actief mobiel telefoonnummer, 

5) in geval van van gebruik van antivirus- of antispamsoftware of een firewall die vanwege de instellingen toegang tot bepaalde websites waaronder de Website blokkeert of het gebruik van bepaalde functies verhindert, moet deze software op de juiste manier worden geconfigureerd, met name door het adres van de Website in te stellen als vertrouwd adres. 

6) in geval van gebruik van content op Social Media moet worden voldaan aan de technische voorwaarden die bepaald zijn door deze Social Media en direct beschikbaar zijn op de betreffende websites, en moet worden beschikt over een actief profiel op deze Social Media, 

7) in geval van gebruik door de Klant van Instant Messenging moet de Klant voldoen aan de technische voorwaarden die voor deze toepassingen opgegeven zijn door de ontwikkelaar of leverancier en die beschikbaar zijn voor de gebruiker op het moment van installatie op ondersteunende apparaten of ter beschikking zijn gesteld op speciale webpagina's voor deze toepassingen. Ten behoeve van goede communicatie met Fink via de genoemde Instant Messenging dient de klant: 

a) te beschikken over de nieuwste versie van een van de genoemde op het apparaat ingestelde toepassingen, en in geval van gebruik van online Instant Messenging, de nieuwste browserversie, b) een account hebben bij de toepassing voor Instant Messenging, 

c) in geval van audio-/vidoverbindingen te beschikken over een ingebouwde webcam, luidsprekers en een microfoon of een extern apparaat dat compatibel is met het apparaat van de Klant en zo geconfigureerd is dat er beeld en/of geluid kan worden verzonden en ontvangen, en toestemming te geven voor toegang tot beeld en geluid via de webcam en microfoon.

4. Fink doet zijn uiterste best opdat gebruik van de Website en content op Social Media mogelijk is via alle populaire soorten computers, besturingssystemen en webbrowsers, maar kan de volledige of gedeeltelijke mogelijkheid en doeltreffendheid van het gebruik van de Website bij gebruik van andere middelen dat genoemd onder lid 3 niet garanderen. 

5. Fink neemt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijkheid en doeltreffendheid van volledig of gedeeltelijk gebruik van Social Media en Instant Messenging door de klant als niet door diegene wordt voldaan aan de technische voorwaarden die zijn gesteld door de beheerders van deze social media of leveranciers van online Communicators, die de Klant direct op de websites van deze services en toepassingen kan vinden. 

 

§ 3. Soorten elektronisch verleende Diensten en bereik  

1. In het kader van de elektronisch verleende diensten stelt Fink: 

1) aan Klanten de Website ter beschikking, waarmee de Klant bevoegd is tot: 

a) het bekijken van content op de Website, waaronder Aanbod, 

b) contact met Fink via het opgegeven e-mailadres, 

c) aanmelding voor de nieuwsbrief,  

d) het plaatsen van Bestellingen van door Fink aangeboden goederen en doen van betalingen, 

2) aan Klanten content ter beschikking op de door Fink beheerde Socialmediaprofielen, waarmee de Klant bevoegd is tot: 

a) het bekijken van content op deze profielen, 

b) het zoeken en bekijken van Aanbod op deze profielen, 

c) contact via de door Social Media aangeboden Instant Messenging, d) afhankelijk van de functies van de Social Media, het reageren op en liken van bepaalde content en delen van deze content (waaronder afbeeldingen en video's) op deze profielen, 

2. Realisatie van diensten die neerkomt op de mogelijkheid tot correspondentie tussen de Klant en Fink, verloopt volgens de onderstaande regels: 

1) voor correspondentie via e-mail: 

a) moeten e-mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is op de Website, 

b) ontvangt de Klant antwoord op andere berichten dan klachten binnen 72 uur na het moment dat het bericht is verstuurd door Fink; voor de antwoordtermijn tellen zaterdagen, zondagen en officiële vrije dagen in Polen niet mee, 

c) na het verstrijken van de bovenstaande termijn dient de Klant als hij geen antwoord heeft ontvangen op het door hem verstuurde bericht, de map met spam of de prullenbak van zijn e-mailaccount te controleren. Als de Klant de betreffende e-mail niet kan vinden in de genoemde mappen, dient hij contact met Fink op te nemen via een ander beschikbaar kanaal, 

2) voor correspondentie via Instant Messenging die beschikbaar wordt gesteld door Social Media waarop Fink een account heeft: 

a) gaat het versturen van berichten via Instant Messenging via de app: Messenger of andere op de Social Media ingebouwde Instant Messenging en volgens de onafhankelijk van deze Voorwaarden geldende regels en voorwaarden van de betreffende toepassingen, 

b) ontvangt de Klant antwoord binnen 72 uur na het moment dat het bericht is verstuurd door Fink; voor de antwoordtermijn tellen zaterdagen, zondagen en officiële vrije dagen in Polen niet mee,

c) na het verstrijken van de bovenstaande termijn dient de Klant als hij geen antwoord heeft ontvangen op het door hem verstuurde bericht, contact met Fink op te nemen via een andere beschikbare methode, bijv. elektronisch (per e-mail) via het op de Website opgegeven e-mailadres, 

3) Fink en door haar gemachtigde personen evenals andere entiteiten die deelnemen aan de elektronische dienstverlening aan de Klant, zoals providers van internetdiensten, telecomproviders etc., hebben toegang tot correspondentie tussen de Klant en Fink, ongeacht de door de Klant gekozen contactvorm, op basis van de tussen Fink en deze entiteiten gesloten overeenkomsten tot toevertrouwing van de verwerking van persoonsgegevens. 

In geval van correspondentie via Instant Messenging (zoals Messenger) kunnen ook entiteiten die deze tools aanbieden toegang krijgen tot content in het kader van de voor deze toepassing geldende voorwaarden. Deze activiteiten worden onafhankelijk van Fink en dit Reglement ondernomen door deze entiteiten   

3. In geval van gebruik door de Klant van content die door Fink op Social Media wordt geplaatst of het opnemen van contact via Instant Messenging maakt de Klant tegelijkertijd gebruik van de diensten van de beheerders van de Social Media of ontwikkelaars van software voor deze telecommunicatie. Deze diensten worden gerealiseerd door andere entiteiten op basis van afzonderlijke voorwaarden, privacybeleid en overeenkomsten voor elektronische dienstverlening (aparte rechtsverhouding), waarvan Fink geen partij is. Fink heeft geen invloed op de beschikbaarheid, het karakter en de kwaliteit van deze afzonderlijke diensten en beveelt daarom aan om de betreffende voorwaarden, instructies en privacybeleid over het verlenen van de betreffende diensten door andere entiteiten dan Fink te lezen.  

 

§ 4. Aangaan en ontbinden van de Overeenkomst tot elektronische dienstverlening 

1. De overeenkomst tot elektronische dienstverlening bepaalt de regels voor het verlenen van Diensten door Fink, die neerkomen op het beschikbaar stellen en versturen van gegevens via internet, waaronder presentatie van content en aan Klanten ter beschikking stellen van functies van de Website en Social Media, evenals communicatie via internet. De overeenkomst tot elektronische dienstverlening moet los worden gezien van de verkoopovereenkomst voor Goederen die tussen Fink en de Klant kan worden gesloten in verband met het gebruik van de Website, zoals gereguleerd door § 6 van de Voorwaarden.  

2. De overeenkomst tot elektronische verlening van Diensten volgens de bepalingen uit deze Voorwaarden wordt gesloten voor de periode dat de Diensten worden gebruikt en wordt van kracht op het moment van: 

1) begin van gebruik van de Website door de Klant,  

2) het door de Klant bezoeken van Social Media, waaronder het door de Klant opnemen van contact met Fink via Instant Messenging, 

3) het door de Klant contact opnemen met Fink via e-mail, 

4) aanmelding voor de nieuwsbrief. 

3. De overeenkomst tot elektronische dienstverlening wordt ontbonden op het moment van beëindiging van de elektronische dienstverlening aan de Klant, met name op het moment dat de Klant de Website of het Socialmediaprofiel van Fink verlaat, en ingeval de Klant contact heeft opgenomen met Fink, op het moment dat hij per e-mail antwoord ontvangt op de gestelde vraag, een chat- of videogesprek via Instant Messenging beëindigt of zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. De overeenkomst tot elektronische dienstverlening wordt altijd ontbonden op het moment dat Fink besluit om helemaal geen Diensten meer te verlenen of te stoppen deze te verlenen aan de betreffende Klant. 

4. Het besluit van Fink tot het stoppen met het verlenen van Diensten aan de Klant kan het gevolg zijn van:  

1) schendingen van de bepalingen uit de Voorwaarden door de Klant 

2) het gedeeltelijk of volledig door Fink stoppen met het verlenen van Diensten.  

 

§ 5. Basisrechten en -plichten van Fink en Klanten ten gevolge van het sluiten van de Overeenkomst tot elektronische dienstverlening

I. Rechten en plichten van Fink 

1. Fink verplicht zich tot het verlenen van Diensten aan Klanten.  

2. Fink doet zijn uiterste best opdat de content op de Website en Social Media correct, actueel en continu beschikbaar is.  

3. Fink stelt zich niet aansprakelijk voor: 

1) het gedrag van Klanten in het kader van de Website en Social Media, 2) de gevolgen van door Klanten en derden ondernomen handelingen die bepalingen uit de Voorwaarden schenden, 3) verstoringen van het correct functioneren van de Website of Social Media ten gevolge van:  

a) handelingen van derden of overmacht, 

b) gebruik van de Website of Social Media op een wijze die in strijd is met de wet of de Voorwaarden, 

c) uitval of defecten van IT-systemen,  

d) stroomonderbrekingen,  

e) het niet kunnen gebruiken van de Website of Social Media vanwege de kwaliteit van de verbinding, defecten van het IT-systeem of energienet of foutieve softwareconfiguratie door personen die gebruik maken van de Website of Social Media, 

4) verstoring van het correct functioneren van Social Media en instant Messenging, waaronder onderbroken toegang, ten gevolge van onjuiste werking van Social Media of Instant Messenging, 5) de juistheid en betrouwbaarheid van informatie en andere content die wordt versterkt door Klanten in het kader van de Website, Social Media en Instant Messenging. 

4. Fink behoudt zich het recht voor om de verlening van Diensten op te schorten in verband met modernisering of verbouwing van de Website, waaronder modernisering of verbouwing van Socialmediaprofielen of onderhoudswerkzaamheden. Fink doet haar best opdat de onderbrekingen van de verlening van Diensten plaatsvinden in nachturen, niet hinderlijk zijn voor gebruikers van de Website of Social Media, en van tevoren zijn aangekondigd. 

II. Rechten en plichten van Klanten  

1. Alle door Klanten ondernomen handelingen in het kader van de Website en Social Media van Fink moeten voldoen aan de goede zeden en geldende wetten. Personen die de Website en Social Media bezoeken, zijn verplicht zich te onthouden van handelingen die negatieve invloed hebben op het veilig functioneren van de Website en Social Media of schadelijk kunnen zijn voor andere Klanten.  

2. Personen die de Website en Social Media bezoeken, zijn volledig aansprakelijk voor ondernomen en nagelaten handelingen in verband met gebruik van de Website en Social Media, en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een schadevergoeding aan Fink of andere Klanten. 

3. Iedere Klant verklaart volledig kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle bepalingen eruit. Als de klant een van de bepalingen uit de Voorwaarden niet accepteert, is hij verplicht om verder gebruik van de Website en Social Media van Fink te staken.  

4. Klanten gaan akkoord met de noodzaak tot het opgeven van vereiste gegevens voor het gebruik van Diensten, vooral in verband met het plaatsen van Bestellingen, met name een actueel, actief e-mailadres en actief telefoonnummer. 5. Klanten die gebruikmaken van Diensten, zijn verplicht zich te onthouden van:  

1) gebruik van de Website en Social Media op een wijze in strijd met de Voorwaarden, 2) handelingen die het functioneren van de Website en Social Media kunnen hinderen of storen, 

3) gebruik van de Website en Social Media op een wijze die hinderlijk is voor andere Klanten, 4) gebruik van Diensten op een wijze in strijd met de wet, goede zeden, het welzijn van derden of gerechtvaardigde belangen van Fink.

 

§ 6. Bestellingen en verkoopovereenkomsten van Goederen, recht op terugtrekking uit de overeenkomst, garantie

1. De Website biedt de Klanten de mogelijkheid om het Aanbod te bekijken en Bestellingen van Goederen te plaatsen.

2. De op de Website gepresenteerde foto's Goederen zijn met de grootste zorgvuldigheid gemaakt en geven een realistisch beeld van het uiterlijk en de kenmerken van de aangeboden producten. In verband met de verschillende specificaties van de door de Klant gebruikte apparatuur voor het weergeven en bekijken van deze foto's, waaronder de schermresolutie, verversingsfrequentie, toegepaste formaten en verzadiging van de kleuren, evenals de heersende lichtomstandigheden, die kunnen verschillen van het licht waarin de foto gemaakt is, kan de daadwerkelijke kleur van Goederen ietwat afwijken van die op de foto.  De beschikbaarheid van Goederen op de Website is niet gelijk aan beschikbaarheid in het magazijn. De op de Website aangegeven realisatietermijnen voor Bestellingen zijn voor Fink de geschatte benodigde tijd voor verificatie, realisatie en bevestiging van de Bestelling. 

3. Alle prijzen van Goederen op de Website zijn brutoprijzen inclusief btw. De prijzen van Goederen zijn exclusief verzendkosten, die worden berekend volgens lid 8. 

4. Het plaatsen van Bestellingen van Goederen is alleen mogelijk voor Klanten die wonen of gevestigd zijn in de Europese Unie en een bezorgadres binnen datzelfde territorium opgeven.

5. Om een Bestelling te plaatsen, moet de Website worden bezocht en: 

1) een Goed worden gekozen door technische handelingen te ondernemen op basis van op de Website weergegeven informatie; de keuze van een Goed vindt plaats door het toe te voegen aan de winkelmand, 2) de vereiste persoonsgegevens in te voeren, waaronder een actueel e-mailadres en mobiel telefoonnummer, 3) akkoord te gaan met de voorwaarden en te klikken op de knop ter bevestiging van het plaatsen van de Bestelling, 4) de Bestelling af te rekenen via een van de betaalmethodes die door de Website worden aangeboden. 

6. Tijdens het plaatsen van de Bestelling kan de Klant tot het moment van klikken op de bevestigingsknop van de Bestelling de ingevoerde gegevens en gekozen Goederen aanpassen. Na het door de Klant opgeven van alle vereiste gegevens wordt er een samenvatting getoond van de Bestelling met o.a. een beschrijving van de gekozen goederen of diensten, de totale prijs en alle bijkomende kosten, waaronder de verzendkosten. De Klant kan ervoor kiezen om de gegevens op te slaan voor het plaatsen van toekomstige Bestellingen. De Bestelling wordt geplaatst zodra alle handelingen onder lid 5 zijn voltooid. Na het plaatsen van de Bestelling ontvangt de Klant een e-mail met een bevestiging van alle belangrijke aspecten van de Bestelling.  

7. Direct na het plaatsen van de Bestelling en inboeken van de betaling zal Fink overgaan tot verificatie van de mogelijkheid om de Bestelling te realiseren. Bestellingen die conform de Voorwaarden en het Aanbod zijn en die voorradig zijn in het magazijn, zullen door Fink worden gerealiseerd. Het definitieve sluiten van de verkoopovereenkomst van Goederen gebeurt op het moment dat Fink de Bestelling accepteert door middel van het versturen van de Goederen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld door het verzendnummer per e-mail toe te sturen. De verkoopovereenkomst van Goederen is onderworpen aan het Poolse recht.  

8. Als de Bestelling niet kan worden gerealiseerd volgens de erin genoemde voorwaarden zal Fink de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de redenen voor weigering van de realisatie en de betaalde aankoopprijs binnen 7 werkdagen na het versturen van deze informatie restitueren. Als Fink niet beschikt over gegevens voor deze restitutie, zal de klant worden verzocht om noodzakelijke informatie aan te vullen, waarna de restitutie binnen 3 werkdagen zal plaatsvinden. 

9. Goederen worden uitsluitend bezorgd op het in de Bestelling opgegeven adres, door een door Fink gekozen koeriers- of vervoersbedrijf. De verzendkosten hangen af van het bezorgadres evenals het karakter, de omvang en de waarde van de Bestelling. De definitieve verzendkosten worden berekend voorafgaand aan definitieve plaatsing van de Bestelling en maken onderdeel uit van de Bestelling. 

10. De Klant is verplicht de staat en inhoud van de verzending te controleren en daarbij speciaal te letten op deuken, scheuren en gaten in de verpakking. Als de Klant schade ontwaart, dient hij dit te melden aan de koerier, een schadeformulier op te maken en dit door te koerier laten ondertekenen. Het ontbreken van een schadeformulier kan grondslag zijn om eventuele klachten te verwerpen als deze gebaseerd zijn op mechanische schade die is ontstaan tijdens transport.  

11. Klanten die fysieke personen zijn en voor wie het sluiten van de verkoopovereenkomst van Goederen geen direct verband houdt met hun economische of beroepsactiviteiten, kunnen  zich binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde Goederen zonder opgaaf van reden terugtrekken uit de verkoopovereenkomst. Om het terugtrekkingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Fink op de hoogte te brengen van dit besluit door middel van een eenduidige verklaring.

12. Een verklaring tot terugtrekking uit de overeenkomst kan in papieren versie naar het adres van Fink worden verstuurd of per e-mail naar het adres dat vermeld staat in deze Voorwaarden. Om de terugtrekkingstermijn te handhaven is het afdoende dat informatie over het uitoefenen van het terugtrekkingsrecht verzonden wordt voorafgaand aan het verstrijken van de termijn (de datum van de poststempel of verzenddatum van de e-mail is hierbij bepalend). 

13. In geval van terugtrekking uit de gesloten overeenkomst komen de directe retourkosten van de bestelde Goederen en waardevermindering ten gevolge van ander gebruik dan noodzakelijk was om het karakter, de eigenschappen en het functioneren van de Goederen vast te stellen, voor rekening van de Klant. Alle overige kosten worden door Fink aan de Klant gerestitueerd, waaronder de oorspronkelijke verzendkosten van de Goederen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Fink op de hoogte is gesteld van het besluit tot het uitoefenen van het terugtrekkingsrecht, onder voorbehoud van lid 14. Betalingen worden gerestitueerd op dezelfde wijze als oorspronkelijk voor de Bestelling betaald is, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk blijkt. In dat geval kan de Klant een andere restitutiewijze kiezen.  

14. In geval van het indienen van een verklaring tot terugtrekking uit de overeenkomst zal Klant zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van deze verklaring de Goederen op eigen kosten terugsturen aan Fink. Fink verzoekt om Goederen te retourneren naar adres: Fink Group Sp. z o.o., ul. Folwarczna 6, 62-300 Psary Małe, Polen. Fink kan de restitutie opschorten totdat de Goederen ontvangen zijn. Het terugsturen van Goederen zonder indienen van een eenduidige verklaring leidt niet tot terugtrekking uit de overeenkomst.  

15. Terugtrekking uit de overeenkomst is niet mogelijk als deze gesloten is voor Goederen die niet van tevoren gefabriceerd waren, speciaal zijn gemaakt volgens de specificaties van de Klant of voorzien in persoonlijke behoeften. 

16. In geval van gebreken van Goederen kan Klant een klacht indienen op basis van de garantievoorschriften uit het Pools burgerlijk wetboek en kan de Klant eisen dat Fink het gebrek verhelpt, de prijs verlaagt of het Goed vervangt voor een exemplaar dat vrij is van gebreken, en tevens een verklaring indienen tot terugtrekking uit de overeenkomst. De Klant moet in de klacht duidelijk de omstandigheden van de zaak omschrijven, foto's insluiten en aangeven hoe hij verwacht dat de klacht wordt afgewikkeld. Als het noodzakelijk blijkt om het betreffende Goed terug te sturen naar de verkoper, vraagt Fink om deze op te sturen of te brengen naar het adres: Fink Group Sp. z o.o., ul. Folwarczna 6, 62-300 Psary Małe, Polen. Als de klacht wordt gehonoreerd, zal Fink de verzendkosten van de Goederen voor zijn rekening nemen dan wel vergoeden. 

17. In het kader van de realisatie van Bestellingen maakt Fink gebruik van de diensten van externe leveranciers (bijv. TrustPilot) om beoordelingen en feedback te verzamelen over de kwaliteit van geleverde diensten en verkochte Goederen. Voor dit doel ontvangt de Klant na realisatie van de Bestelling mogelijk een bericht waarin naar zijn mening wordt gevraagd. Beoordelingen kunnen worden gepubliceerd op internet en worden op vrijwillige basis gegeven door de Klant. 

 

§ 7. Nieuwsbrief  

1. Fink verstuurt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres een nieuwsbrief met informatie over uiteenlopende onderwerpen, waaronder handelsinformatie over aanbiedingen voor goederen en diensten van Fink De nieuwsbrief wordt gratis en voor onbepaalde tijd verstuurd. 

2. Om de nieuwsbrief te ontvangen, dient de Klant: 

1) gebruik te maken van een apparaat met toegang tot internet en een geïnstalleerde, correct geconfigureerde browser in een actuele versie, 

2) een actief e-mailadres te hebben, 

3) deze dienst te bestellen door zijn e-mailadres op te geven in het elektronische formulier op de Website en op de aanmeldknop te klikken. 

3. De gebruiker kan zijn abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment stopzetten, waarmee de overeenkomst tot levering van nieuwsbriefdienst direct ten einde komt. 

4. Om het abonnement voor de nieuwsbrief op te zeggen, klikt de Klant op "Opzeggen" in het e-mailbericht van de nieuwsbrief of stuurt hij een verzoek tot opzegging naar info@fink.store. Versturing van de nieuwsbrief kan ook worden stopgezet op initiatief van Fink als de Klant de plichten uit de Voorwaarden niet naleeft. 

5. Op het moment van opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief stopt Fink met het versturen van berichten naar het e-mailadres van de Klant. De gebruiker kan zich op elk moment opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief. 

 

§ 8. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten op de Website en Social Media  

1. Alle materialen, waaronder grafische weergave, de lay-out en samenstelling van deze weergave en andere informatie op de Website en Social Media zijn eigendom van Fink of derden. Op navigatieoplossingen, de keuze en vormgeving van content en afbeeldingen, compilaties en databases, indelingen, rankings, overzichten en rapporten rusten immateriële eigendomsrechten voor werken of databases van Fink of derden. Op de voornoemde onderdelen rusten auteursrechten, industriële eigendomsrechten en databaserechten en daarmee zijn deze wettelijk beschermd.  

2. Het is Klanten niet toegestaan om het materiaal onder lid 1 in ruimere mate te gebruiken dan wettelijk is toegestaan. Het is met name verboden: 

1) deze materialen te modificeren of vermenigvuldigen, op andere websites te publiceren of op andere wijze aan derden te verstrekken, in zijn geheel noch gedeeltelijk,  

2) links naar de Website of Social Media te plaatsen op een wijze dat de bron van herkomst van het materiaal moeilijk of niet kan worden vastgesteld, 

3) materialen te vermenigvuldigen op dragers en deze vervolgens te distribueren of in de handel te brengen,  

4) bewerkingen van materialen of grafische ontwerpen te verspreiden, ongeacht de redenen of doelen daarvan. 

De bovenstaande bepalingen gelden tevens voor het grafische ontwerp van de Website en Social Media van Fink.  

3. Voor het downloaden of gebruiken van materialen op de Website en Social Media is telkens toestemming van Fink vereist, ongeacht het bereik erven, en dit mag niet in strijd zijn met: 

1) de bepalingen uit de Voorwaarden en de wet, 

2) de belangen van Fink en derden. 

 

§ 9. Veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid op de Website en Social Media

I. Veiligheid op de Website en Social Media 

1. Het hoofddoel van Fink als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van personen die de Website en Social Media bezoeken, is het garanderen van bescherming van hun privacy en gegevens en documenten die worden gebruikt tijdens het gebruik van de Website en Social Media op een niveau dat ten minste voldoet aan de geldende wettelijke standaards, met name op het gebied van elektronische dienstverlening, bescherming van persoonsgegevens en het telecomrecht. Fink doet zijn uiterste best om Klanten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeautoriseerde modificatie, publicatie en vernietiging van gegevens die worden gebruikt via of met deelname van de Website en Social Media.  

2. Ten behoeve van de bescherming van de gegevens van klanten op de Website: 

1) maakt Fink voor het verlenen van Diensten gebruik van SSL-versleuteling en firewalls. 

2) worden gegevens op de servers van de Website cyclisch gearchiveerd (back-up),  

3) hanteert Fink eigen methodes voor het verzamelen, bewaren en verwerken van informatie, waaronder fysieke veiligheidsmaatregelen, teneinde bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot de verwerkte gegevens, 

4) wordt toegang tot persoonsgegevens uitsluitend verleend aan personeel en partners van Fink voor zover als nodig is om deze te verwerken ten behoeve van Fink of in verband met de dienstverlening. Bovendien zijn deze entiteiten wettelijk verplicht tot het bewaren van strikte vertrouwelijkheid, op straffe van juridische consequenties. 

3. In geval van gebruik door de Klant van content die door Fink op Social Media wordt geplaatst of het opnemen van contact via Instant Messenging maakt de Klant tegelijkertijd gebruik van de diensten van de beheerders van de Social Media of ontwikkelaars van software voor deze telecommunicatie. Deze entiteiten zijn verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens die losstaan van Fink en gegevens van Klanten verwerken in eigen belang, op basis van afzonderlijke voorwaarden, privacybeleid en overeenkomsten voor elektronische dienstverlening (aparte rechtsverhouding), waarvan Fink geen partij is. Fink stelt zich niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Klanten door de voornoemde entiteiten, waaronder de door deze entiteiten toegepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. Fink raadt aan om voorafgaand aan gebruik kennis te nemen van de toepasselijke voorwaarden, instructies en privacybeleid inzake de verlening van de betreffende diensten door andere entiteiten dan Fink. 

4. Ten behoeve van de bescherming van gegevens van Klanten die het Facebookprofiel van Fink bezoeken, heeft Fink overeenkomstig artikel 26 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG een overeenkomst met Facebook gesloten, een zogenaamde "gezamenlijke verwerking". Details van deze overeenkomst zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. De betreffende overeenkomst is het resultaat van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 5 juni 2018 (C-210/16). 

II. Privacy en vertrouwelijkheid op de Website en Social Media 

1. De door Klanten verstrekte persoonsgegevens op de daarvoor bestemde plekken worden door Fink verwerkt overeenkomstig de geldende wetten en de AVG-clausule op de Website. Fink verzamelt 

tevens gegevens van Klanten via cookies, onder andere om statistieken te verzamelen, overeenkomstig de regels uit het cookiebeleid, dat beschikbaar is op de Website. Social Media kunnen gebruik maken van statistische tools om Fink informatie te verschaffen over het bereik en de interactiecoëfficiënten op profielen van Fink.  

2. Fink behoudt zich het recht voor om berichten die door Klanten zijn verstuurd via tools op de Website, bijv. het contactformulier of Instant Messenging van Social Media, te filteren en achter te houden, met name als het spam betreft of tekst bevat die een schending van deze Voorwaarden vormt of anderszins de veiligheid bedreigt.  

 

§ 10. Contact, aanmerkingen en klachtenprocedures 

I. Contact 

1. Contact met Fink inzake elektronisch verleende Diensten op grond van deze Voorwaarden is als volgt mogelijk: 

1) schriftelijk naar adres: Fink Group sp. z o.o., ul. Folwarczna 6, 62-300 Psary Małe 2) per e-mail naar: info@fink.store. 

2. Fink kan contact met de Klant opnemen: 

1) per e-mail, op het door de Klant opgegeven e-mailadres of via Instant Messenging, 2) telefonisch, op het door de Klant opgegeven nummer, 

onder voorwaarde dat de Klant deze contactgegevens heeft verstrekt via e-mail, Instant Messenging of telefoon.  

II. Aanmerkingen en klachtenprocedures 

1. Fink doet zijn uiterste best ten behoeve van deugdelijke elektronische verlening van Diensten, verzorging van de juiste werking van de Website en Social Media en de nieuwsbrief (voor zover afhankelijk van Fink) en verleent hulp bij het oplossen van problemen in verband met het functioneren evenals het aangaan en realiseren van verkoopovereenkomsten van Goederen. 

2. Als Klanten van mening zijn dat Diensten die zijn verleend uit hoofde van de Voorwaarden niet of in strijd met de Voorwaarden gerealiseerd zijn, of als de verkoopovereenkomst van Goederen niet of onjuist gerealiseerd is (bijv. vanwege ontvangst van een gebrekkig Goed), kunnen zij een klacht indienen op de onderstaande wijze:

1) klachten kunnen schriftelijk of elektronisch worden ingediend op het adres onder punt I, lid 1 hierboven, 2) de klacht moet een beschrijving bevatten van de klachten onder vermelding van de omstandigheden en een voorstel om het probleem op te lossen.  

3. De Klant kan ook aanmerkingen maken op het functioneren van de Website, Social Media en beschikbare content of tools. Deze melding moet schriftelijk of elektronisch worden verstuurd naar het respectievelijke adres onder punt I, lid 1 hierboven.  

4. Fink zal zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail reageren. In gegronde gevallen kan de reactietermijn tot maximaal 30 dagen worden verlengd nadat de persoon die de klacht heeft ingediend, op de hoogte is gesteld van de redenen van de vertraging en de te verklaren omstandigheden. 

5. De Klant kan bezwaar aantekenen tegen het besluit van Fink inzake de klacht. In dat geval zijn § 8, punt II, leden 2 t/m 4 van overeenkomstige toepassing. 

6. Fink behoudt zich het recht voor om de klacht niet in behandeling te nemen als deze voortkomt uit een gebrek aan kennis van deze Voorwaarden of de wet. Klachten met vulgair of beledigend taalgebruik jegens Fink worden niet in behandeling genomen. 

7. Fink geeft aan dat de klachten over technische aspecten van het functioneren van Social Media direct moet worden gericht aan de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor hun juiste werking. 

 

§ 11. Slotbepalingen 

I. Wijzigingen van de Voorwaarden  

1. Fink behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met name in geval van een wijziging van het functioneren van de Website, verandering van de functioneringsprincipes van Social Media of wetswijzigingen. 2. De actuele Voorwaarden zullen altijd beschikbaar zijn op de Website. Het door de Klant gebruiken van de Website en bezoeken van Social Media is gelijk aan het accepteren van deze Voorwaarden.  

II. Geldigheid van de Voorwaarden 

Deze Voorwaarden en de eruit voortkomende bepalingen gelden voor de Website en Social Media (waaronder Instant Messenging) evenals e-mailcorrespondentie tussen Klanten en Fink, en hebben tevens betrekking op de nieuwsbrief, het plaatsen van Bestellingen en het aangaan en realiseren van verkoopovereenkomsten van Goederen.  

III. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Het toepasselijke recht voor deze Voorwaarden en de overeenkomst tot elektronische dienstverlening evenals overeenkomsten tot verkoop van Goederen is het Poolse recht.  

2. In kwesties die niet worden gereguleerd door deze Voorwaarden, zijn de voorschriften over elektronische dienstverlening, de wet auteursrecht en het Pools burgerlijk wetboek van toepassing. 

3. Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van elektronisch verleende Diensten en het gebruik van de Website en Social Media die niet minnelijk kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de rechtbank die genoemd is in het Pools wetboek van burgerlijke rechtsvordering. In geval van Klanten die geen consument zijn of op wie de voorschriften over consumentenrechten geen betrekking hebben, is de bevoegde rechtbank die met territoriale bevoegdheid voor het vestigingsadres van Fink.  

De Voorwaarden treden in werking per 1 augustus 2020.